save the date: ALV 6 november

Danique Bestuursinfo

Algemene ledenvergadering

Hierbij nodigt het bestuur van C.K.V. Reeuwijk alle leden van 16 jaar en ouder, alsmede de ouders van de jongere leden, uit voor het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op woensdag 6 november in de kantine van sporthal De Meerkoet aan de Buitenomweg te Reeuwijk. De kantine is geopend vanaf 19:30 uur voor ontvangst met koffie en de vergadering start om 20.00 uur. Verzoek van het bestuur is om je mobiele telefoon mee te nemen !

AGENDA

1. Opening
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Verslag financiën
– verslag kascontrole commissie
– Winst- en verliesrekening 2018 – 2019
– Balans per 30-06-2019
– Begroting 2019 – 2020
4.   Bestuursverkiezing
Het bestuur is het afgelopen seizoen tegen bezettingsproblemen aan gelopen. Naast   het ontbreken van een voorzitter ging de penningmeester ver buiten Reeuwijk werken en verhuisde de secretaris naar Bergen op zoom. Het gevolg was vaak een bestuursvergadering van slechts 2 gekozen leden. Gelukkig mochten we een beroep doen op de beoogde opvolgers van de penningmeester en secretaris om zo te kunnen ‘sparren’ over verschillende onderwerpen. Deze bezettingsproblemen willen we in de toekomst echter voorkomen door opnieuw een bestuur van 7 personen in te stellen.

Het bestuur bestaat momenteel dus uit:
voorzitter –
Jan Beukers – secretaris,
Thijs Hofman – penningmeester,
Annet Hoogerbrugge – sponsoring / PR en
Janine van Delft – algemene zaken

Jan Beukers en Thijs Hofman zijn aftredend en niet herkiesbaar.
Als vervanger van Thijs heeft het bestuur Florian Bijl bereid gevonden en als vervanger van Jan als secretaris Peter Verheij.
Voor het voorzitterschap hebben we Stephan Worst bereid gevonden en als uitbreiding van het bestuur stellen we Trudie Bukman en Pieter Dijkstra voor.

Het bestuur stelt de leden hierbij voor om in te stemmen met de volgende bestuurssamenstelling:
Stephan Worst – voorzitter
Peter Verheij – secretaris
Florian Bijl – penningmeester
Trudie Bukman – korfbal technische zaken
Pieter Dijkstra – jeugdcoördinator
Janine Eikelboom – materiaal
Annet Hoogerbrugge – sponsoring

5. Hot items van het bestuur
– Contributie trainingsleden
6. Rondvraag
7. Sluiting